top of page
Резултат 1.1: Теоретична и концептуална рамка

Този резултат е резултат от Задача 1.1 Теоретична и концептуална рамка в рамките на DUST Работен пакет 1 Теория и методи. Документът представя цялостна рамка за изследване във и в отделните работни пакети на проекта DUST. Воден от концепцията за „активна субсидиарност“, проектът DUST има за цел по-добро разбиране на участието на политически най-малко ангажираните общности в съвещателното управление на базирани на място подходи към справедливи преходи към устойчивост. Ключовите концепции, залегнали в основата на тази основна цел, произтичат от областите на обществената политика, изследванията на демокрацията и пространственото планиране и дизайн. Заедно те установяват интердисциплинарната фокусна област на проекта DUST в рамките на по-широкото поле на гражданско участие. По-подробните цели на проекта са разгледани в различни измерения на изследването на DUST. В своето аналитично измерение изследването ще идентифицира фактори, които засилват или възпрепятстват участието. В своето оценъчно измерение изследването ще доведе до индекс за оценка на участието. В своето инструментално измерение изследването ще тества инструменти за засилване на участието в демократичния живот в мащаб. В своето комуникативно измерение изследването ще увеличи нашето разбиране за това как разказите помагат или възпрепятстват участието и как емоционалната двупосочна комуникация може да подпомогне появата и разпространението на нечути сюжетни линии. Документът представя теории и концепции, които подкрепят и насочват изследванията в тези измерения.

Този документ е представен на Европейската комисия и очаква одобрение.

Щракнете тук, за да прочетете резултата!

bottom of page