top of page
Resultaat 1.2: Methodologisch raamwerk

Този доклад (Резултат 1.2) предоставя на изследователския проект DUST методологична рамка. Той се основава на по-ранната методология, разработена по време на подготовката на предложението за проект, като я актуализира, разширява и усъвършенства в съответствие с развитието на теорията и рамката на DUST (Резултат 1.1) и ранните прозрения от изследователския процес. Целта на този доклад е, първо, да представи методологичния подход на проекта DUST на външна публика. Второ, този продукт има за цел да предостави на екипа на проекта DUST и на заинтересованите страни и експертите методологични насоки за всеки от компонентите на проектите и за начините, по които различните методи и изследователски задачи се свързват помежду си, за да се получат очакваните резултати. Този доклад е „жив документ“, който подлежи на актуализации, докато проектът се развива, а изследователските методи, които ще се използват в конкретните задачи, са допълнително детайлизирани и фино настроени.

 

Докладът очертава цялостния методологичен подход в проекта DUST, включително работния процес в неговите работни пакети. Той също така обяснява стратегията зад избора на областите за казус и накратко представя всеки от изследваните региони. След това обхваща методите на изследване, използвани в три фази на проекта, а именно в изследването на казуса, в последващия експеримент с участие и в изследването на емоционалната комуникация с общностите, ангажирани в проекта. Докладът завършва с дискусия относно синергиите между използваните методи и мерките, предприети за гарантиране на валидността на констатациите, както и преглед на начините, по които се предоставят методологичните иновации

Този документ е представен на Европейската комисия и очаква одобрение.

bottom of page