top of page
Resultaten 1.1: Theoretisch en conceptueel raamwerk

Dit resultaat is het resultaat van Taak 1.1 Theoretisch en conceptueel raamwerk binnen het DUST Werkpakket 1 Theorie en methoden. Het document presenteert een alomvattend raamwerk voor onderzoek binnen en tussen de individuele werkpakketten van het DUST-project. Geleid door het concept van 'actieve subsidiariteit' streeft het DUST-project naar een beter begrip van de participatie van de politiek minst betrokken gemeenschappen in het deliberatieve bestuur van plaatsgebaseerde benaderingen van rechtvaardige duurzaamheidstransities. De sleutelconcepten die aan deze kerndoelstelling ten grondslag liggen, komen voort uit de domeinen van het overheidsbeleid, de democratiestudies en ruimtelijke planning en ontwerp. Samen vormen zij het interdisciplinaire aandachtsgebied van het DUST-project binnen het bredere veld van burgerparticipatie. Meer gedetailleerde doelstellingen van het project komen aan bod in verschillende dimensies van het DUST-onderzoek. In zijn analytische dimensie zal onderzoek factoren identificeren die participatie bevorderen of belemmeren. In de evaluatieve dimensie zal onderzoek resulteren in een index voor het beoordelen van participatie. In zijn instrumentele dimensie zal onderzoek instrumenten testen om de deelname aan het democratische leven op grote schaal te vergroten. In de communicatieve dimensie zal onderzoek ons begrip vergroten van hoe verhalen participatie helpen of belemmeren en hoe affectieve tweerichtingscommunicatie het ontstaan en de verspreiding van ongehoorde verhaallijnen kan ondersteunen. Het document presenteert theorieën en concepten die onderzoek in deze dimensies ondersteunen en begeleiden.

Dit resultaat is ingediend bij de Europese Commissie en wacht op goedkeuring.

Klik hier om de deliverable te lezen!

bottom of page