top of page
Artykuł 1.2: Ramy metodologiczne

Niniejszy raport (Deliverable 1.2) zapewnia projektowi badawczemu DUST ramy metodologiczne. Opiera się na wcześniejszej metodologii opracowanej podczas przygotowywania propozycji projektu, aktualizując ją, rozszerzając i udoskonalając zgodnie z rozwojem teorii i ram DUST (Deliverable 1.1) oraz wczesnymi spostrzeżeniami z procesu badawczego. Celem niniejszego raportu jest, po pierwsze, zaprezentowanie odbiorcom zewnętrznym podejścia metodologicznego projektu DUST. Po drugie, niniejszy produkt ma na celu zapewnienie zespołowi projektowemu DUST oraz zaangażowanym stronom zainteresowanym i ekspertom wskazówek metodologicznych dotyczących każdego z elementów projektów oraz sposobów, w jaki różne metody i zadania badawcze są ze sobą powiązane, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Niniejszy raport jest „żywym dokumentem” i podlega aktualizacji w miarę rozwoju projektu, a metody badawcze, które mają być stosowane w konkretnych zadaniach, są uszczegóławiane i dopracowywane.

 

W raporcie przedstawiono ogólne podejście metodologiczne zastosowane w projekcie DUST, w tym przepływ pracy w ramach pakietów roboczych. Wyjaśnia także strategię wyboru obszarów studiów przypadku i krótko przedstawia każdy z badanych regionów. Następnie omawia metody badawcze zastosowane w trzech fazach projektu, a mianowicie w badaniu studium przypadku, w następującym po nim eksperymentie partycypacyjnym oraz w badaniu komunikacji emocjonalnej ze społecznościami zaangażowanymi w projekt. Raport kończy się dyskusją na temat synergii pomiędzy zastosowanymi metodami i środkami podjętymi w celu zapewnienia wiarygodności ustaleń, a także przeglądem sposobów wprowadzania innowacji metodologicznych

Niniejszy dokument został przesłany do Komisji Europejskiej i oczekuje na zatwierdzenie.

bottom of page