top of page
Element dostarczany 2.5: Podręcznik użytkownika dla indeksu STEP

Niniejsza instrukcja dołączona do Indeksu STEP służy jako wytyczne pomocnicze przy pierwszej wersji Indeksu Zaangażowania i Uczestnictwa Interesariuszy (STEP) w formacie Excel. Jest skierowany do władz regionalnych i lokalnych korzystających z Indeksu w ramach swojej pracy na rzecz osiągania, monitorowania i doskonalenia skutecznego i znaczącego zaangażowania interesariuszy. Niniejsza instrukcja została zaprojektowana w celu dostarczenia niezbędnych informacji ogólnych związanych z pojawieniem się i logiką narzędzia, przewodnika krok po kroku, jak postępować z narzędziem oraz jak interpretować i wykorzystywać jego wyniki. Podręcznik i narzędzie są ogólnodostępne i mogą z nich korzystać różni interesariusze.

 

Wskaźnik zaangażowania i udziału interesariuszy (STEP): narzędzie do pomiaru zaangażowania w politykę sprawiedliwej transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, wprowadzone przez konsorcjum DUST, to przyjazne dla użytkownika narzędzie oparte na programie Excel, zaprojektowane w celu systematycznej oceny udziału obywateli w politykach sprawiedliwej transformacji. Opierając się na wcześniejszych pracach Centrum Badań nad Demokracją (CSD) i Uniwersytetu w Zurychu (UZH) , obejmuje 130 kryteriów oceny, zapewniając ustrukturyzowane ramy do oceny jakości i głębokości uczestnictwa. Dodatkowo 17 wskaźników oferuje zniuansowane spojrzenie na efektywność procesu, a 20 pytań ułatwia systematyczne podejście. Dwie matryce ewaluacyjne pomagają użytkownikom w śledzeniu kombinacji strategii zaangażowania i wybranych kanałów komunikacji. Zastosowanie tego narzędzia ma na celu pomóc władzom w sporządzaniu opartych na dowodach sprawozdań dotyczących terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji (TJTP) oraz umożliwić organizacjom pozarządowym i obserwatorom społeczeństwa obywatelskiego skuteczne monitorowanie udziału obywateli.

Niniejszy dokument został przesłany do Komisji Europejskiej i oczekuje na zatwierdzenie.

bottom of page