top of page

Uruchomienie DUST-u
W kontekście erozji instytucji demokratycznych Unia Europejska (UE) – we współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi – stara się przybliżać swoją politykę obywatelom, zgodnie z zasadą aktywnej pomocniczości. Zainspirowani tą koncepcją partnerzy pod przewodnictwem TU Delft utworzyli projekt Demokratyzacja jUst Sustainability Transitions lub DUST w odpowiedzi na wezwanie w ramach programu „Horyzont Europa” „Przyszłość demokracji i partycypacji obywatelskiej”. Projekt został wybrany do finansowania przez UE i rozpoczął się 1 lutego 2023 roku.


DUST opracuje i wprowadzi w życie nowatorskie instrumenty partycypacyjne służące proaktywnemu i strategicznemu zaangażowaniu obywateli w przejścia na zrównoważony rozwój. Połączy narzędzia terytorialne oparte na projektowaniu z narzędziami cyfrowymi do debaty obywatelskiej na dużą skalę. Projekt dotyczy decydującego wyzwania społecznego i demokratycznego dla Europy, jakim jest wysłuchanie głosów najmniej zaangażowanych społeczności, szczególnie w regionach słabych strukturalnie, zależnych od energochłonnych gałęzi przemysłu, które najbardziej odczują zmiany w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Opierając się na koncepcji „aktywnej pomocniczości”, w projekcie zastosowane zostanie innowacyjne połączenie metod badawczych i eksperymentalne uczestnictwo obywateli, aby zrozumieć determinanty udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju na różnych poziomach administracji oraz opracować skuteczną politykę zalecenia dotyczące włączającego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego.


W swojej ocenie wniosku UE podkreśliła „potencjał innowacyjny wynikający ze skalowalnego modelu skupiającego się na szerokiej gamie scenariuszy i angażującego społeczeństwo obywatelskie w debatę i politykę współtworzenia” oraz interdyscyplinarne podejście DUST, które „w przekonujący sposób integruje wiedzę z nauk politycznych, nauk o polityce, planowania i projektowania”. Eksperymenty DUST, w ramach których – pod nagłówkiem Regional Futures Literacy Labs – zostaną przetestowane hybrydowy format narzędzi opartych na projektowaniu i narzędzi cyfrowych do debaty obywatelskiej na dużą skalę, określa się jako pracę niezbędną.


DUST otrzymuje finansowanie z programu Komisji Europejskiej „Horyzont Europa” (ID umowy o dotację: 101094869) z budżetem w wysokości 2,7 mln euro. Na jego czele stoi TU Delft, a jego konsorcjum składa się z 13 instytucji partnerskich o wysokich kompetencjach i entuzjazmie

Europa. Projekt trwa trzy lata, począwszy od 1 lutego 2023 roku.

Comments


bottom of page