top of page

O projekcie

W DUST staramy się usłyszeć głosy najmniej zaangażowanych społeczności, które będą najbardziej dotknięte zmianami w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Wszyscy jesteśmy częścią przemian zrównoważonego rozwoju, a nasze wspólne działania są potrzebne, aby stworzyć bardziej zrównoważoną przyszłość dla wszystkich.

Czym zajmuje się DUST?

W Europie i na całym globie zachodzą istotne przekształcenia w naszym przemyśle. Wraz z porzucaniem szkodliwych procesów, takich jak eksploatacja węgla czy wytwarzanie niebezpiecznych substancji, istnieje konieczność uwzględnienia opinii społeczności, które są zależne od takich gałęzi przemysłu. Wymaga to rewizji naszych polityk i poszerzenia kręgu uczestników, którzy są zaangażowani w proces podejmowania decyzji.

 

Unia Europejska (UE), we współpracy z władzami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, dąży do bardziej dostępnego przedstawienia swojej polityki obywatelom, poprzez ukierunkowane regionalnie podejście do zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju. Poprzez współpracę z obywatelami przy kształtowaniu tych strategii, celem jest zwiększenie ich zaangażowania w procesy polityczne i przywrócenie zaufania do instytucji demokratycznych. Niestety, dotarcie do wrażliwych i mniej zaangażowanych społeczności oraz reprezentowanie ich w procesach partycypacyjnych często napotyka na trudności.

 

Aby polityki i plany dotyczące transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju były skuteczne, muszą uwzględniać konkretne konteksty lokalne oraz obejmować społeczności, które są najbardziej narażone na skutki zmian. Projekt DUST bada, w jaki sposób strategie wspierające przemiany w kierunku zrównoważonego rozwoju w kluczowych regionach Europy mogą stać się bardziej sprawiedliwe. Naszym celem jest promowanie wdrażania polityk uwzględniających specyfikę lokalną, które sprzyjają uczestnictwu obywateli i budowaniu zaufania do demokratycznych instytucji.

Gdzie pracujemy?

8 regionów studiów przypadku

Nasze badania są stosowane w 8 regionach studiów przypadku, w których badamy czynniki zachęcające lub ograniczające uczestnictwo obywateli. Współpracując z szeregiem interesariuszy w każdym regionie, rozwijamy głębsze zrozumienie tego, w jaki sposób polityka została wdrożona w każdym miejscu i jak zmienia się tożsamość regionalna w miarę zachodzących zmian w zakresie zrównoważonej mobilności.

4 Eksperymenty regionalne

Organizujemy eksperymenty z nowymi narzędziami i metodami angażowania obywateli w 4 regionach objętych studium przypadku (gdzie transformacja w kierunku zrównoważonego rozwoju stanowi największe wyzwanie). W tych regionach ściśle współpracujemy z najmniej zaangażowanymi społecznościami, aby pomóc im wyobrazić sobie pozytywną przyszłość dla ich regionów i połączyć je z decydentami.

Jakie podejmujemy podejście?

Przez trzy lata projekt DUST przeprowadza analizę zaangażowania obywateli w kształtowanie polityk dotyczących transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez serię pakietów roboczych.

 

Po pierwszym pakiecie roboczym, który skupia się na projekcie, pakiety robocze 2 i 3 badają działania związane z polityką sprawiedliwej transformacji w każdym badanym regionie, aby zrozumieć, w jaki sposób odbywa się partycypacja obywatelska, jakie są doświadczenia mieszkańców i jak postrzegane są zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju w tych obszarach. Pozwoli to projektowi na zidentyfikowanie obszarów do poprawy.

 

W pakietach roboczych 4 i 5 przeprowadzane są eksperymenty mające na celu testowanie potencjału formatu hybrydowego, który łączy narzędzia cyfrowe do zbierania opinii obywateli z metodami, które pozwalają na tworzenie projektów przyszłości opartych na perspektywach społeczności najmniej zaangażowanych. Ten proces bada, w jaki sposób aspiracje obywateli dotyczące przyszłości mogą być przekształcone w strategie, które mogą być wykorzystane w procesie kształtowania polityki.

Pakiet roboczy 6 łączy różnych interesariuszy, z którymi współpracujemy, organizując dwukierunkową wymianę informacji, w ramach której budowane są sieci w celu lepszego zrozumienia sytuacji w regionach objętych naszymi badaniami oraz dzielenia się wynikami badań z społecznościami, naukowcami i decydentami.

Przez trzy lata projekt DUST przeprowadza analizę zaangażowania obywateli w kształtowanie polityk dotyczących transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju poprzez serię pakietów roboczych.

 

Po pierwszym pakiecie roboczym, który skupia się na projekcie, pakiety robocze 2 i 3 badają działania związane z polityką sprawiedliwej transformacji w każdym badanym regionie, aby zrozumieć, w jaki sposób odbywa się partycypacja obywatelska, jakie są doświadczenia mieszkańców i jak postrzegane są zmiany w zakresie zrównoważonego rozwoju w tych obszarach. Pozwoli to projektowi na zidentyfikowanie obszarów do poprawy.

 

W pakietach roboczych 4 i 5 przeprowadzane są eksperymenty mające na celu testowanie potencjału formatu hybrydowego, który łączy narzędzia cyfrowe do zbierania opinii obywateli z metodami, które pozwalają na tworzenie projektów przyszłości opartych na perspektywach społeczności najmniej zaangażowanych. Ten proces bada, w jaki sposób aspiracje obywateli dotyczące przyszłości mogą być przekształcone w strategie, które mogą być wykorzystane w procesie kształtowania polityki.

Jakich metod używamy?

W DUST wykorzystujemy szereg różnych metod, aby promować skuteczne i długotrwałe zmiany w zaangażowaniu obywateli w kształtowanie polityki związanej z transformacją zrównoważonego rozwoju. Zapoznaj się z metodami, których używamy w naszych badaniach studium przypadku, naszych eksperymentach regionalnych i naszym wymiarze komunikacyjnym, klikając na poniższe dymki.

Wymiar komunikacji

Eksperymenty regionalne

Badania studium przypadku